Algemene Voorwaarden

1. Aanbod

a. Kookstudio Thorn brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk/praktisch dan wel elektronisch uit.
b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
c. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
- de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
- wanneer de educatieve dienst start;
- de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling;
- de duur van de overeenkomst.
d. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst bekend gemaakt aan de deelnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Kookstudio Thorn.
e. Kookstudio Thorn mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de deelnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

2. Aanmelding

a: Kookstudio Thorn zal, nadat het aanmeldingsformulier van de deelnemer is ontvangen, deze een bewijs van deelname doen toekomen in de vorm van een getekende onderwijsovereenkomst.
b: Indien een opleiding, bij gebrek aan belangstelling niet kan doorgaan zal de aangemelde deelnemer hiervan, minimaal veertien dagen voorafgaande aan de startdatum van de opleiding, schriftelijk of telefonisch in kennis worden gesteld. Zijn of haar inschrijving zal, mits bij de deelnemer wenselijk, bij ons in beheer blijven. Indien de betreffende opleiding toch door kan gaan, omdat het aantal cursisten daar aanleiding toegeeft, zal de deelnemer telefonisch daar van op de hoogte worden gebracht.

3. Annulering

a: Tot twintig dagen voor aanvang van de opleiding kan kosteloos worden geannuleerd, daarna geldt een opzegtermijn van twee maanden.
b: Voortijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst is met onderling goedvinden. Dit is niet mogelijk bij opleidingen korter dan twintig weken.
c: Na het overlijden van een deelnemer en na ontvangst van een schriftelijk bericht wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Het resterende cursusgeld zal aan de rechthebbende worden terugbetaald.

Annulering van de onderwijsovereenkomst is op de volgende wijze mogelijk bij opleidingen die langer dan 20 weken duren.
a: De deelnemer dient schriftelijk op te zeggen per aangetekende brief, onder opgaafvan reden, met een opzegtermijn van twee maanden gerekend vanaf de datum van de poststempel.
b: De wederzijdse verplichtingen, voortvloeiende uit de onderwijsovereenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden. Reeds betaalde cursusgelden worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.

4. Betaling

a: Betaling vindt plaats via elektronische betaling, tenzij anders is overeengekomen. Kookstudio Thorn mag van de deelnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur is voldaan.
b. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de deelnemer betalen volgens de termijnen, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Er wordt vóór aanvang van de opleiding één totaal factuur gestuurd.
c. Betaling aan Kookstudio Thorn vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat. Kookstudio Thorn mag van de deelnemer verlangen dat het volledige bedrag of het termijnbedrag uiterlijk 14 dagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld is voldaan.

5. Klachtenregeling

a: In deze regeling wordt verstaan onder :
Instituut: Kookstudio Thorn
Klager: een deelnemer, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige deelnemer.
Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten hiervan en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde. Aangeklaagde : een deelnemer, docent, directie, personeel, tegen wie een klacht is ingediend.
b: Procedure indienen klacht:
De klager dient een klacht in bij de docent of directie.
De klacht dient binnen 5 werkdagen na de gedraging ofde beslissing te worden ingediend en wordt schriftelijk voor ontvangst bevestigd.
De docent of directie kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.
De ontvanger deelt de klager en aangeklaagde schriftelijk mee de klacht binnen vijf werkdagen te onderzoeken.
De klager en aangeklaagde zal de uitspraak welke wordt gedaan vijf werkdagen na onderzoek zowel mondeling als schriftelijk worden mede gedeeld.

6. Aansprakelijkheid

a: Kookstudio Thorn is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indien de opleiding door de deelnemer tussentijds wordt onderbroken of deze overeenkomst door Kookstudio Thorn wordt beëindigd wegens toerekenbare niet (behoorlijke) nakoming door de deelnemer. b: Behoudens in geval van opzet of grove schuld en onverlet wettelijke aansprakelijkheid, is Kookstudio Thorn niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering en ofbeschadiging van eigendommen ofbezittingen van de student.
c: De aansprakelijkheid van Kookstudio Thorn voor schade wegens het toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomen van deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag, dat gelijk is aan het bedrag dat overeenkomt met het wettelijk les- of cursusgeld of kosten betreffende een opleiding in de derde leerweg van het betreffende studiejaar, dan wel een evenredig deel daarvan als de opleiding eerder wordt beëindigd.
d: Voor zover Kookstudio Thorn toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Kookstudio Thorn voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

7. Vertrouwelijkheid en verwerking (persoon)gegevens en geheimhouding

a: Door Kookstudio Thorn verstrekte informatie wordt door, diens personeel en/ofvoor hem werkzame personen ofdeelnemers
vertrouwelijk behandeld. Kookstudio Thorn conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
b: De deelnemer gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de deelnemer verstrekt aan Kookstudio Thorn, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een administratie van Kookstudio Thorn. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Kookstudio Thorn. De deelnemer en Kookstudio Thorn zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.
c: Eenieder die als deelnemer of medewerker bij Kookstudio Thorn bij de uitvoering van een opleiding betrokken is en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

9. Slotbepaling

a: In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist Kookstudio Thorn na de deelnemer gehoord te hebben.
b: De deelnemer en bij diens minderjarigheid zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst, alsmede kennis te nemen van en zich te houden aan alle van toepassing zijnde regelingen, reglementen en protocollen.
c: Indien een deelnemer meent dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast kan de deelnemer zijn geschil of klacht voorleggen aan Kookstudio Thorn.
d: Alle andere relevante regelgeving worden vastgesteld door Kookstudio Thorn en zijn opvraagbaar.
e. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Volg ons op social media